سلام نوزاد ۵ ماهه از دیروز گاهی سرفه با صدای  گلومیکند احتمال دارد خدای نکرده کرونا داشته باشد با توجه به مسری بودن چکار کنیم

به این سوال پاسخ داده است