پسرم دونه های قرمز کف پا و دستش زده و دیشب کمی تب داشت.همش گریه میکنه .سرخچه هست؟؟؟؟

به این سوال پاسخ داده است