دخترم از صبح تب كرده و هر ٦ ساعت advil داده ام تب او تا ٣٨/٨ بالا رفته و تا ٣٧/٣ پايين آمده نگرانم كه كرونا هست يا نه چگونه مي توانم مطمئن شوم ؟

به این سوال پاسخ داده است