1. نوزاد مون سه ماهشه شیر خشک میخوره تو مدفوعش خون دیدیم خیلی کم تیره بود دوبار بعد بیرون روی داشت  دیگه خون نیومد
به این سوال پاسخ داده است