سلام نوزادم ۵ روزه هست بیضه های خیلی قرمز دارد و احساس می کم موقع ادرار خیلی بی قراری می کند 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۶, ۱۴۰۱