کشو قوس زیاد همراه با نق . علت مدفوع زردوسبز تیکه تیکه خیلی ریز..علت قرمزی وجوش زیر گردن و زیر شکم

 

 

 

 

به این سوال پاسخ داده است