پسرم ۴ ماهشه الان نزدیک یک هفته که  مدفوع  نمیکنه 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۰, ۱۴۰۲