سلام نوزاد ما ۴۵روزش دکتر ۴روز شکمش کار نکرده میخواستم ببینم چیکار کنیم 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۶, ۱۴۰۱