سلام كودك ١٨ ماهه دارم كه در يك سالگى تشنج كرد و تاكنون ٣بار تكرار شده و هر بار همراه با تب و زىر يك دقيقه بوده آيا امكان دارد اين تشنج از عوارض واكسن يك سالگى  باشد ؟

آيا واكسن ١٨ ماهگى او را بزنم؟

پسرم الان ١١كيلو و ٨٠٠ كرم و هر ١٢ساعت شربت perimidonمصرف ميكنه

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۷, ۱۴۰۱