وقت بخیر پسرم الان ۷ ماهشه و نسبت به ۶ ماهگیش قد و دور سرش ثابته فقط وزنش ۱۰۰ گرم اضاف کرده

وزنش هشت کیلو و سیصد  قدش ۷۰ و دور سر ۴۴

به این سوال پاسخ داده است