1. سلام به بچه سه سال نیم کپسول آموکسیلین ۲۵۰دادم آیا مشکلی داره خیلی میترسم
دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۱۹, ۱۴۰۱