بعضی روز ها یک دفعه در موقع شیر خوردن چند ثانیه لرزش سر دارد

به این سوال پاسخ داده است