1. دختر چهار ماهم یک ماهی است مدفوش سبز و لجزعه علائم سرماخوردگی نداشته ولی الان چن روزه سرفه خشک داره
به این سوال پاسخ داده است