دخترم ۲سالو۱۰ماهشه داخل مدفوش کرمهای سفید باریک دیدم ک تکون میخورد.اینا چیه چیکارکنم.چیز خطرناکی نیست؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۶, ۱۴۰۰