دخترم ۲سالو۱۰ماهشه داخل مدفوش کرمهای سفید باریک دیدم ک تکون میخورد.اینا چیه چیکارکنم.چیز خطرناکی نیست؟

به این سوال پاسخ داده است