به اشتباه یک اسپری بینی بزرگسال رو برای نوزاد زدیم میخواستم ببینم مشکلی داره یا نه

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲, ۱۴۰۱