باسلام نوزادمن دوماهونیمشه دوسه روزی بودبی اشتهابودوشیرنمیخوردگاهی هم سرفه میکرد(مثلاسه چهارباردرروز)واینکه ادرارهم خیلی کم میکرددر۲۴ساعت دوتایاشایدسه تاپوشک خیس میکردبردمش دکتراطفال براش شربت pelargin kidsوستیریزین وآمپول هیدروکورتیزون سه تاهرروزیکی نوشت یکیش رودیروززدیم وازامروزحالش خیلی بدترشده سرفه هاش بیشترشده بینیش کیپ شده اسهال هم شده ویک بارهم استفراغ شدیدکرده وتب هم میکنه که ازاستامینوفن استفاده میکنم وحالاسوالم اینکه آیامیتونه بخاطرعوارض دارو هاوآمپول اینطورشده باشه واینکه میخوام اوندوتاآمپولونزنم ودودلم لطفا کمک کنین بچم خیلی بقراری میکنه همش ناله میکنه

کوثر سوال پرسید فروردین ۱۰, ۱۴۰۲