هفته ۱۸بارداری رنگ روده سفید دیده شد و تمام آزمایش غربالگری حتی سل فری نیز در هفته ۱۲و۱۴انجام گریده بود و همه نرمال و خوب بودن.

اگر در دوران بارداری این روده اکوژن حل نشود چه مشکلی بعداد به وجود می آورد؟؟؟

با تشکر

به این سوال پاسخ داده است