نوزاد شیر مادر نخورد شیر خشک نان مصرف می‌کند و درحین شیر خوردن غر میزند و گریه می‌کند 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۶, ۱۴۰۱