با سلام کودک یکساله دارم که صفحه کلید گوشیهای قدیمی را جویده وخورده از آن موقع به شدت بیقراری میکند ولی دفع مدفوع داشته آیا بیقراریش مربوط به خوردن همین صفحه کلید موبایل است یا علت دیگری دارد ممکن است خوردن این صفحه کلید گوشی برای او مشکلی ایجاد کند؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱