۳۲هفته بارداریم فهمیدم جنینم انسدادروده داره 

آیا جنین بعد تولد عمل بشه میمیره یا نه

مهناز سوالات اصلاح شده بهمن ۳۰, ۱۴۰۱