سلام، پسرم سنش زیر دوساله دیشب یهوایی نزدیک صبح تب کرده.به نظر شما خانم دکتر از این ویروس کرونا نیست؟

به این سوال پاسخ داده است