1. سلام نوزاد پنج ماهم شیرش را در خواب میخوره ودر بیداری نمیخوره فنوباربیتال جهت تشنج هم مصرف میکند 
مینا سوال پرسید شهریور ۱۸, ۱۴۰۲