نوزاد ۴ ماه سینه مادر نمیگیره.دکتر ورم لثه داره هنوز خوب نشده.

به این سوال پاسخ داده است