نوزاد ۵۰ روزه اسهال شده چی کار کنم که خوب بشه ؟!

فاطمه سوال پرسید اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲