سلام نتیجه ازمایش زردی از کف پا نوزاد شش روزه  ۱۱.۳ نیاز به دستگاه دارد؟. گروه خونی مادر o+

وزن کودک هنگام تولد ۳۴۵۰

وزن کودک هم اکنون ۳۶۵۰

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۹, ۱۴۰۰