نوزاد ۱۷روزه دختر با دفع مدفوع به صورت نواری شکل میتونه مشکلی داشته باشه؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۶, ۱۴۰۰