پیشانی دترم گاهی اقات داغ است دلیل چیست

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۷, ۱۴۰۰