اگر کرونا گرفتیم و کودک شیر خوار داشتیم میشه بهش شیر داد

به این سوال پاسخ داده است