پسرم سه روزشه شیر خشک نان ۱ میخوره شیر ندارم فعلا فعلا فقط یبار تو ادرارش یه لکه ی قرمز کمرنگ دیدم دارم میمیرم از نگرانی 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۴, ۱۴۰۲