سلام،تو آزمایش خون پسرم این نکات هستش :

Esr 1st:10

Esr 2st:18

Neut:_34.5

Eo:+17. 2

این مشکلی داره، خدا نکرده چیز خطرناکی هستش؟

سوال برای پاسخ های جدید بسته است.
پاسخ انتخاب شده به عنوان بهترین