سلام جناب آقای دکتر من پسری ۵ ساله دارم در گفتار و جمله نمی بنده مشکل داره بعضی کلمات را یه مدتی میگه و دیگه تکرار نمی کنه زبوونش روونه یعنی کلماتی مثل بابا مامایی لیلا دارو را درست تلفظ میکنه درک و فهمش و شنوایش خیلی خوبه همه چیز را مسشناسه اما هنگامیکه میخواهیم یک چیز را تکرار کنه واضح تکرار نمی کنه قبلا میگفت موبایل الان دیگه موبایل را نمیگه به موبایل میگه الو __ زبونش را بعضی وقتها نگاه می کنم زبونش هنگامی که میخواد حرف بزنه زبونش دور میده نمیدونم تاب میخوره __ بیشتر حرفاش را با اشاره و کلمه ا ا ا بیان می کنه

به این سوال پاسخ داده است