نوزاد ۹ روزه دچار برفک شده،علت و درمان چیست؟

به این سوال پاسخ داده است