مدوفوع پسرم تیره شده و ترشح بیرنگ یه لخته خیلی کم هم خون دیدم علتش چیه

به این سوال پاسخ داده است