بچه ام در روز ۵_۶بار مدفوع داره که زردرنگه و یکم شله آیا می تونه بخاطر دندون درآوردن باشه چند روز پیش تب داشت ولی ادامه پیدا نکرد و معاینه شده نشانه عفونت نداشته به دکتر نیاز داره؟

به این سوال پاسخ داده است