سلام خانوم دكتر دون هاي قرمز و زير مچ دستاي نوزاد ٢١روزم هست

و ديروز هم شير بالا مياورد پرخوري ميكرد

من شيرم كمه شير خشك سيميلاك گلد خارجي ميخوره

مدفوعش هم بلغمي شده نگرانم چيكار كنم

به این سوال پاسخ داده است