سلام نوزاد ٧ماهه دارم ٦ كيلو ب شير خشكاوسرلاك بيرون الرژي داره بالامياوه خونگيم درست ميكنم دهنشو قفل ميكنه ونميخوره شيرشم درست نميخوره درد لثه داره سدك رشديش از ٥٠اومده روبيست واقعااا بريدم رژيم غذايي خاصيم دكتر داد درست ميكنم ولي نميخوره ويتامين واهن و كريپميچروسيگانوزم بهش ميدم خواب شبشم حدود ٤ساعت وبعد كمي شيره خيلي شيرمم نميخوره

به این سوال پاسخ داده است