سلام پسرم ۵ماهش تو وزن دوگانگی مونده وطنش ۷کیلو قدشم۶۳بعد اینکه شیر خشک نان میخوره

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۱۹, ۱۴۰۱