سلام ادرار پسرم سه ماه داره کم شده زرد پرنگ یه کم نارجی رنگ داخل پوشکش بود 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۱, ۱۴۰۱