پسرم الان ۳ ساله هست و تقریبا ۲ ساله که هر روز سرفه داره بین ۳تا ۸ بار تقریبامیخواستم ببینم از رفلاکسه؟چیکار باید کنم خیلی دکتر بردمش

به این سوال پاسخ داده است