پسرم پنج و نیم ماهشه تعداد مدفوعش خیلی کم شده هر دو روز مدفوع می‌کنه و بعد از دو روز مدفوع خیلی زیاد این خطرناک نیست؟؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۰, ۱۴۰۱