سلام خانم دکتر پسرم ۳۶هفته ونارس دنیا اومدالان ۸ماه و۲۵روزه است باوزن ۲۷۰۰ وقد۵۲دنیااومد ۸روز بستری شد وباحالخوب مرخص شدالان غذاوخواب عالی است خواب نرمال وسینه خیز میره حالت چهار دست وپا میمونه وخودش تاب میده کوچکترین چیزی روی فرش باشه برمیداره وبه دهان میبره بازی میکنه اسباب بازی بهم میکوبه دهن میبره وبه اسم خودش واکنش نشون میده بادست پاش رومیبره به دهن به دنبال صداها باچشم میگرده. ببه دده ماما میگه دست از خودم میگیره وبلند میشه وزنش روروی پاش میندازه اماموقع نشستن ازحالت درازکش نمیتونه خودش بره  ولی براحتی به روی شکم وبرعکس غلت میزنه وقتی بشبنمش چنددقیقه میشینه وبازی میکنه آما بعدچنددقیقه میفته آیانرمال است در ضمن الان ۱۰ کیلووزن وقد۷۵است

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۱, ۱۴۰۱