سلام

كودك ١/٥ ساله كه قبلاً چند كلمه ميگفت ديگر كلمه ايي نميگويد لازم به ذكر است كه اين كودك ايراني هست ولي در خارج زندگي ميكند و به تازگي گاهي به مهد مي رود

به این سوال پاسخ داده است