تغییر رنگ نوزاد از زرد به رنگ سبزتیره (یاتقریبا زیتونی تیره) 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۰, ۱۴۰۱