سلام.

وقت بخیر.

شیرخوار من ۴۰ روزشه.از ابتدا شیر من کم بود. یه همین دلیل به بچه شیر خشک با شیشه شیر دادم.

اما حالا شیرم  زیاد شده

آیا میتونم بچه مو به شیر مادر عادت دهم؟

به این سوال پاسخ داده است