سلام پسرم چهار سال ونیم هستس ولی صحبت نمیکنه

با‌ اشاذه بیشتر حرف میزنه

البته کلام داره ولی صحبتی نمیکنه کلا ساید ده پونزده تا کلمه بلده بگه

به این سوال پاسخ داده است