سلام 

نوزاد پسر ۲۵ روزه ای دارم دچار زردی شده و طی چندین مرحله فتوتراپی شد اما پایین نیامد ۱۷ روزه بود که UTIداشت که با ۵ روز سفکسیم دادن بیلی روبین کل از ۱۳ به ۱۰ رسید و دایرکت بیلی روبین به ۱/۵ شده است؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۷, ۱۴۰۱