پسرم هشت ماهش هست دهنش برفک زده صداشم گرفته مشکلی هس

به این سوال پاسخ داده است