دخترم اسهال خونی میشه دکتر مترونیدازول داده، خوب شد دارو رو قطع کردم دوباره شروع شد؟مشکلش چیه

ماه قبل بستری شد بیمارستان

ده ماهشه

به این سوال پاسخ داده است